مطالب جدید

هر ساز مثل اثر انگشت

من سازی را که به گوش ایرانی‌خوش بیا ید، طراحی می‌کنم و می‌سازم. ضمناً شکل آن ساز را هم سعی می‌کنم ترکیبی از دانش خودم باشد. ساز ساختن هم مثل اظهارعقیده است(قسمتی از مصاحبه استاد ژاله )